VmWare Server i ESX

Per la virtualització utilitzem productes Vmware. Els que fem servir són:

Vmware Server: Aquest s’utilitza per entorns de treball/producció de petita i mitjana empresa. Permet la instal·lació de vàries VM (Virtual Machines) però amb certes limitacions com, el tamany de RAM de cada VM que en la versió 1.* és de 3.6Gb i en la 2.* és de 8Gb, i en el nº de CPU's, que de moment només en suporta dues.

ESX: Aquest s'utilitza per entorns de producció de mitjana i gran empresa o en entorns de treball molt crítics. Permet fer migracions en calent (Vmotion i StorageVmotion) i permet alta disponibilitat (HA i HA2). Suporta en la versió 3.5 o superior fins a 64Gb de RAM per VM i 4 CPU's.

Windows Server 2008
Per la petita i mitjana empresa també es pot utilitzar el sistema de virtualització que utilitza Windows Server 2008 (en les seves diverses versions).